ASISTENTA SOCIALA
Luni June 05, 2023
|

LEGE- CADRU - Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare (aduse până la 27.09.2021)
O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare (aduse până la 18.01.2018)

ORGANIZARE INSTITUȚIONALĂ
- H.G. nr. 81/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, cu modificările și completările ulterioare (aduse până la 27.09.2021)
- O.U.G. nr.113/2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, cu modificările și completările ulterioare (aduse până la 18.01.2018)
- H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal cu modificarile si completarile ulterioare (aduse până la 18.06.2018)

NOMENCLATOR SERVICII SOCIALE
H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare (aduse până la 07.12.2022)

REGULAMENTE-CADRU DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE
A. regulamente-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale – H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările (aduse până la 07.12.2022)
B. regulamente-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială – H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal cu modificarile si completarile ulterioare (aduse până la 18.06.2018)
Ordin comun al ministrului administrației și internelor și ministrului finanțelor publice nr. 232/2477 din 15 octombrie 2010 privind aprobarea modelului-cadru al Acordului de cooperare pentru organizarea şi exercitarea unor activităţi în scopul realizării unor atribuţii stabilite prin lege autorităţilor administraţiei publice locale

ACREDITARE
1. Legea nr.197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare (aduse până la 14.10.2019)
2. H.G. nr.118/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare (aduse până la 16.07.2019) 
3. Ordinul ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 424/2014 privind aprobarea criteriilor specifice care stau la baza acreditării furnizorilor de servicii sociale
4. Ordinul ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 2196/2016 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind circuitul documentelor între compartimentele de acreditare a furnizorilor de servicii sociale şi a serviciilor sociale din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi instituţiile aflate în subordinea sa

STANDARDE MINIME DE CALITATE

  • Domeniu: Protecția copilului

1. Ordinul MMPS  nr. 1335/2020 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare, organizate ca centre rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă pentru copiii victime ale traficului de persoane

2. Ordinul MMJS  nr. 25/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidenţial destinate copiilor din sistemul de protecţie special.
3. Ordinul MMJS  nr. 26/2019 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip familial destinate copiilor din sistemul de protecţie special.
4. Ordinul MMJS  nr. 27/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor.
5. Ordinul MMJS nr. 81/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale organizate ca centre maternale.
6. Ordinul ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 31/2015 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind completarea fişelor de autoevaluare pentru serviciile destinate prevenirii separării copilului de părinţii săi, precum şi pentru realizarea protecţiei speciale a copilului separat, temporar sau definitiv, de părinţii săi.ABROGAT

  • Domeniu: Persoane cu dizabilități


1. Ordinul MMJS nr.82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi și (Anexele 1-7)
2. Ordinul ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 67/2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi - ABROGAT

  • Domeniu: Protecția victimelor violenței în familie


1. Ordinul MMJS nr. 28/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate prevenirii şi combaterii violenţei domestice și (Anexele 1-7)
2. Ordinul ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 1343/2015 privind aprobarea Instrucţiunilor de completare a fişelor de autoevaluare pentru serviciile sociale din domeniul protecţiei victimelor violenţei în familie - ABROGAT

  • Domeniu: Persoane vârstnice


1.Ordinul MMSS  nr. 2143/2022 din 17 noiembrie 2022 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 29/2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinele sociale

2.Ordinul MMJS nr. 29/2019 pentru aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciile acordate în sistem integrat și cantinele sociale, anexele 1-9

3. Ordinul ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 2126/2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinelor sociale, anexele 1-10 - ABROGAT

  • Domeniu: Serviciile de sprijin şi protecţie acordate victimei unei infracţiuni

1.Ordinul comun al ministrului muncii și protecției sociale și ministrului justiției nr. 256/2.017/C/2021 din 9 martie 2021 pentru aprobarea standardelor minime de calitate în baza cărora se acordă licenţa de funcţionare a serviciului pentru sprijinirea victimelor infracţiunilor

2.Ordinul comun al ministrului muncii și protecției sociale, ministrului afacerilor interne și ministrului justiției nr. 173/65/3042/C/2021 din 12 februarie 2021 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare şi intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională în acordarea serviciilor de sprijin şi protecţie pentru victimele infracţiunilor

3.Legea nr.211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea informării, sprijinirii şi protecţiei victimelor infracţiunilor, cu modificările și completările ulterioare (aduse până la 27.09.2021)

STANDARDE MINIME DE COST
H.G. nr. 426/2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare (aduse până la 20.10.2022)

FINANȚARE SERVICII SOCIALE

1. Ordinul ministrului muncii și solidarității sociale nr. 799/2022 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare şi selecţie a proiectelor în cadrul programelor de interes naţional pentru dezvoltarea serviciilor sociale pentru persoanele vârstnice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 435/2022

2. Hotărâre nr. 435/2022 din 30 martie 2022 privind aprobarea unor programe de interes naţional pentru dezvoltarea serviciilor sociale pentru persoanele vârstnice
3. Legea asistenței sociale nr.292/2011, cu modificările și completările ulterioare (aduse până la 27.09.2021)
4. H.G. nr. 426/2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale
5. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare (aduse până la 27.09.2021)
6. Legea nr. 100/2016 din 19 mai 2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, cu modificările și completările ulterioare (aduse până la 27.09.2021)
7. Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare (aduse până la 18.01.2018)
8. Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă social, cu completările ulterioare (aduse până la 18.01.2018)
9. H.G. nr.1153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială (aduse până la 04.05.2022)
10. H.G. nr. 973/2012 privind aprobarea procedurii de acordare a sumelor din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, pentru finanţarea unor cheltuieli de investiţii şi reparaţii capitale pentru centrele de zi şi rezidenţiale, cu modificările și completările ulterioare (aduse până la 18.01.2018) 
11.Ordin nr. 1086/2018 din 20 februarie 2018 privind aprobarea modelului-cadru al Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului judeţean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti 
12.Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr.2765/2012 privind aprobarea Metodologiei de înregistrare şi evaluare a solicitărilor de finanţare a unor cheltuieli de investiţii şi reparaţii capitale pentru centrele de zi şi rezidenţiale din bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi de decontare a finanţării, cu modificările și completările ulterioare (aduse până la 18.01.2018) 
13.Ordinul ministrului finanțelor publice nr.1159/2004 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind conţinutul, forma de prezentare şi structura programelor elaborate de ordonatorii principali de credite în scopul finanţării unor acţiuni sau ansamblu de acţiuni

CONTRACTE, PARTENERIATE ȘI VOLUNTARIAT
1. Ordinul ministrului muncii și solidarității sociale nr. 71/2005 privind aprobarea modelului Contractului pentru acordarea de servicii sociale, încheiat de serviciile publice de asistenţă socială cu furnizorii de servicii sociale

2. Ordinul ministrului muncii și solidarității sociale nr. 73/2005 privind aprobarea modelului Contractului pentru acordarea de servicii sociale, încheiat de furnizorii de servicii sociale, acreditaţi conform legii, cu beneficiarii de servicii sociale

3. Legea nr.78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, cu modificările și completările ulterioare (aduse până la 18.01.2018)

4. Ordonanță de Urgență nr. 39/2018 din 10 mai 2018 privind parteneriatul public-privat

5. Legea nr. 233/2016 privind parteneriatul public-privat, cu modificările și completările ulterioare (aduse până la 18.01.2018) - ABROGAT

 

ASOCIAȚII ȘI FUNDAȚII
1.  O.G. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările și completările ulterioare (aduse până la 27.09.2021)
2. Ordinul ministrului muncii și solidarității sociale nr.115/2003 privind organizarea compartimentului pentru relaţia cu asociaţiile şi fundaţiile şi aprobarea Criteriilor specifice Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale de acordare a statutului de utilitate publică asociaţiilor, fundaţiilor şi federaţiilor ABROGAT
3. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 62/2009 pentru aprobarea modelului extrasului situaţiilor financiare anuale care se publică de asociaţiile, fundaţiile şi federaţiile recunoscute, potrivit legii, ca fiind de utilitate publică

INCLUZIUNE SOCIALĂ

1. Strategia naţională privind incluziunea socială a persoanelor fără adăpost pentru perioada 2022 - 2027
2. Strategia naţională privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei pentru perioada 2022 - 2027

3. H.G. nr. 383 din 27 mai 2015 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei pentru perioada 2015 - 2020 şi a Planului strategic de acţiuni pentru perioada 2015 – 2020

4. Hotărâre nr. 1217/2006 din 6 septembrie 2006 privind constituirea mecanismului naţional pentru promovarea incluziunii sociale în România, cu modificările și completările ulterioare (aduse până la 03 iunie 2021)

5. Hotărâre  nr. 731/2021 din 8 iulie 2021 pentru aprobarea indicatorilor de incluziune socială

6. H.G. nr.488/2005 privind aprobarea sistemului naţional de indicatori de incluziune socială - ABROGAT

PREVENIREA MARGINALIZĂRII SOCIALE ȘI COMBATEREA SĂRĂCIEI
1. Legea nr.116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu modificările și completările ulterioare (aduse până la 18.01.2018)
2. H.G. nr.1149/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu modificările și completările ulterioare (aduse până la 18.01.2018)
3. Legea nr. 219/2015 privind economia socială, cu modificările și completările ulterioare (aduse până la 18.01.2018)
4. H.G. nr. 585/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia socială, rectificată (aduse până la 18.01.2018)
5. Ordin comun al ministerul muncii şi justiţiei sociale, ministerul sănătăţii și ministerul educaţiei naţionale nr.393/630/4236/2017 pentru aprobarea protocolului de colaborare în vederea implementării serviciilor comunitare integrate necesare prevenirii excluziunii sociale şi combaterii sărăciei
6. Legea nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social

INSPECȚIA SOCIALĂ
1. O.U.G. nr. 113/2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, cu modificările și completările ulterioare (aduse până la 18.01.2018)
2. O.U.G. nr. 82/2016 pentru aprobarea Statutului special al funcţiei publice specifice de inspector social şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
3. Ordinul ministrului muncii și justiției sociale nr.963/2017 privind elementele care compun echipamentul specific şi condiţiile de utilizare a acestuia de către inspectorii sociali în misiuni de inspecţie/activităţi de investigare socială
4. Ordinul ministrului muncii și justiției sociale nr.1563/2017 privind condiţiile de acordare a sprijinului financiar pentru asistenţă juridică necesară apărării inspectorului social
5. Ordinul ministrului muncii și justiției sociale nr.1839/2017 privind pregătirea profesională specifică în domeniul inspecţiei sociale, precum şi activitatea de supervizare profesională a inspectorilor sociali

STATUTUL ASISTENTULUI SOCIAL și al altor profesii din domeniu
1. Legea nr. 466/2004 privind Statutul asistentului social, cu completările ulterioare (aduse până la 18.01.2018)
2. Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, cu completările ulterioare (aduse până la 18.01.2018)
3. O.U.G. nr. 82/2016 pentru aprobarea Statutului special al funcţiei publice specifice de inspector social şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

PROTECȚIA DREPTURILOR PERSOANEI VÂRSTNICE – ÎMBĂTRÂNIRE ACTIVĂ

1.Strategia naţională privind îngrijirea de lungă durată și îmbatrânirea activă pentru perioada 2023-2030

2.INSTRUCŢIUNI  nr. 597/2022 din 31 martie 2022 privind acordarea serviciilor sociale persoanelor vârstnice cu mobilitate redusă sau aflate în situaţie de dependenţă, care provin din zona conflictului armat din Ucraina şi intră în România şi nu au solicitat o formă de protecţie potrivit Legii nr. 122/2006 privind azilul în România
3. Legea nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare (aduse până la 17.12.2022)
4. Legea nr.16/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare (aduse până la 27.09.2021)
5. Legea nr.363/2003 privind finanţarea activităţilor ocazionate de sărbătorirea în România a Zilei Internaţionale a Vârstnicilor;
6. H.G. nr. 499/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea comitetelor consultative de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice, în cadrul prefecturilor;
7. H.G. nr. 1317/2005 privind sprijinirea activităţilor de voluntariat în domeniul serviciilor de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice;
8. H.G. nr. 886/2000 pentru aprobarea Grilei naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice
9. H.G. nr.566/2015 privind aprobarea Strategiei naţionale pentru promovarea îmbătrânirii active şi protecţia persoanelor vârstnice pentru perioada 2015 - 2020 şi a Planului strategic de acţiuni pentru perioada 2015 – 2020, cu modificările și completările ulterioare (aduse până la 18.01.2018)
10. H.G. nr.997/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale pentru Populaţie şi Dezvoltare

INSTRUMENTE STANDARDIZATE

1.Ordin nr.1086/2018 din 20 februarie 2018 privind aprobarea modelului-cadru al Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului judeţean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti